id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
1064 BỆNH HỌC LAO 32,000 32,000 xóa
Tổng số tiền : 32.000 VNĐ