id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
113 Chấn thương sọ não 21,500 21,500 xóa
Tổng số tiền : 21.500 VNĐ