id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
114 Máu tụ nội sọ do chấn thương 33,000 33,000 xóa
Tổng số tiền : 33.000 VNĐ