id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
1205 Kỹ thuật xét nghiệm huyết học truyền máu ứng dụng trong lâm sàng 150,000 150,000 xóa
Tổng số tiền : 150.000 VNĐ