id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
155 Thuốc sử dụng trong gây mê 47,000 47,000 xóa
Tổng số tiền : 47.000 VNĐ