id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
160 Hồi sức cấp cứu 85,000 85,000 xóa
Tổng số tiền : 85.000 VNĐ