id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
1659 THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 1,200,000 1,200,000 xóa
Tổng số tiền : 1.200.000 VNĐ