id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
220 Chữa bệnh trẻ em 32,000 32,000 xóa
Tổng số tiền : 32.000 VNĐ