id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
231 Giải phẫu răng 120,000 120,000 xóa
Tổng số tiền : 120.000 VNĐ