id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
235 Viêm nhiễm miệng hàm mặt 80,000 80,000 xóa
Tổng số tiền : 80.000 VNĐ