id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
254 Các bệnh mắt thông thường và CS mắt 26,000 26,000 xóa
Tổng số tiền : 26.000 VNĐ