id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
255 Thực hành nhãn khoa 55,000 55,000 xóa
Tổng số tiền : 55.000 VNĐ