id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
256 Nhãn khoa 95,000 95,000 xóa
Tổng số tiền : 95.000 VNĐ