id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
257 Nhãn khoa lâm sàng 32,000 32,000 xóa
Tổng số tiền : 32.000 VNĐ