id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
300 Sinh học( Đào tạo bác sỹ đa khoa) 47,000 47,000 xóa
Tổng số tiền : 47.000 VNĐ