id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
461 HAI MƯƠI BỐN GIỜ MỘT PHÚT 60,000 60,000 xóa
Tổng số tiền : 60.000 VNĐ