id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
525 Động kinh 50,000 50,000 xóa
Tổng số tiền : 50.000 VNĐ