id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
729 Điều dưỡng nội khoa 64,000 64,000 xóa
Tổng số tiền : 64.000 VNĐ