id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
736 Điều dưỡng sản phụ khoa 30,000 30,000 xóa
Tổng số tiền : 30.000 VNĐ