id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
764 Ung thư gan nguyên phát 150,000 150,000 xóa
Tổng số tiền : 150.000 VNĐ