id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
769 Ung thư dạ dày 70,000 70,000 xóa
Tổng số tiền : 70.000 VNĐ