id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
84 Chẩn đoán hình ảnh 135,000 135,000 xóa
Tổng số tiền : 135.000 VNĐ