id Tên sản phẩm Giá bìa Giá bán SL xóa
88 Siêu âm tổng quát 550,000 550,000 xóa
Tổng số tiền : 550.000 VNĐ