slogan


Sách chuyên khoa sinh lý học

TT Tên sách Nxb Giá
1 Sinh lý học ĐHY Hà Nội 108.000 VNĐ
2 Sinh học( Đào tạo bác sỹ đa khoa) Bộ Y tế 77.000 VNĐ
3 Lý sinh Y học NXB YHọc 66.000 VNĐ
4 Bài giảng sinh lý học T1 (SĐH) Học Viện Quân Y 175.000 VNĐ
5 Bài giảng sinh lý học T2 (SĐH) Học Viện Quân Y 165.000 VNĐ
6 Vật lý- lý sinh y học ĐHY Hà Nội 86.000 VNĐ
7 Sinh lý bệnh học Đ. H Y Hà Nội 115.000 VNĐ
8 Sinh lý bệnh miễn dịch (Phần miễn dịch học) Bộ Y tế 35.000 VNĐ
9 Ký sinh trùng Bộ Y tế 60.000 VNĐ
10 Ký sinh trùng y học Học Viện Quân Y 95.000 VNĐ
11 Ký sinh trùng và côn trùng y học Học Vịên Quân Y 225.000 VNĐ
12 Vi sinh vật y học NXB Y Học 99.000 VNĐ
13 Hoá sinh lâm sàng ý nghĩa LS các xét nghiệm hoá sinh GS Lê Đức Trình 108.000 VNĐ
14 Một số xét nghiệm hóa sinh trong lâm sàng Học viện quân y 95.000 VNĐ
15 Sinh lý bệnh ( Cao đẳng) Bộ Y Tế 34.000 VNĐ
16 Sinh lý bệnh miễn dịch (Phần miễn dịch) Bộ Y Tế 35.000 VNĐ
17 SINH LÝ BỆNH (PHẦN SINH LÝ BỆNH HỌC) NXB Y HỌC 47.000 VNĐ
18 KÝ SINH TRÙNG Y HỌC ( BSĐK) ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 91.000 VNĐ
19 SINH LÝ HỌC Y KHOA T1 TS.BS. PHAN NGỌC TIẾN 120.000 VNĐ
20 SINH LÝ HỌC Y KHOA T2 TS.BS. PHAN NGỌC TIẾN 120.000 VNĐ
21 HÓA SINH LÂM SÀNG PGS.TS.BS.LÊ XUÂN TRƯỜNG 180.000 VNĐ
22 MÔ HỌC - SÁCH ẢNH MÀU PGS.TS. QUẢN HOÀNG LÂM 450.000 VNĐ
23 SINH LÝ HỌC - SÁCH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG KỸ THUẬT Y HỌC NXB Y HỌC 130.000 VNĐ
24 SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 140.000 VNĐ
25 THỰC TẬP SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 90.000 VNĐ
26 VẬT LÝ - LÝ SINH NXB Y HỌC 160.000 VNĐ
27 SINH LÝ HỌC NXB Y HỌC 180.000 VNĐ
28 PHƯƠNG PHÁP TÍNH CỠ MẪU VÀ CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC NXB Y HỌC 200.000 VNĐ
29 GIÁO TRÌNH SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN NXB Y HỌC 85.000 VNĐ
30 MODULE 3 TỪ CƠ QUAN ĐẾN HỆ THỐNG PGS.TS. NGUYỄN THỊ LỆ - PGS.TS. TRẦN VĂN NGỌC 220.000 VNĐ


Đặt sách theo yêu cầu

Nhập thông tin sách hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu quý khách nhanh nhất

Họ tên

Địa chỉ

Mail:

Phone:

Nội dung